pvn maksātāja reģistrācija

PVN maksātāja reģistrācija Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļu maksātāju reģistrā ir process, kura ietvaros personai tiek piešķirts PVN maksātāja numurs. Uzņēmums vai persona, kura veic saimniecisko darbību un reģistrējusi to, ir tiesīga nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, ja tās preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 40 000 euro (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 57.panta pirmā daļa). Taču dažreiz PVN maksātāja reģistrācija ir nepieciešama ātrāk – pēc uzņēmēja ieskata, un tad nodokļu iestādēm ir jāsniedz papildu pamatojums PVN maksātāja numura piešķiršanai. Jāmin, ka mūsdienās to nav viegli izdarīt, un jāsniedz daudz informācijas un papildu dokumentācijas, lai izpildītu visas prasības.

PVN maksātāja reģistrācija un nepieciešamie dokumenti

Pieprasījumu PVN numura piešķiršanai var iesniegt gan vienlaikus ar komercdarbības reģistrēšanu, gan arī jebkurā laikā vēlāk. Šo pieteikumu izskata Valsts ieņēmumu dienests un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtība sniedz komersantam atbildi par PVN maksātāja numura piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Izskatot praksi šajās lietās, var iezīmēt attiecīgo dokumentu un paskaidrojumu kopumu, ko parasti pieprasa nodokļu instances, izskatot pieteikumu par PVN numura reģistrāciju, ja tas tiek pieprasīts ārpus Pievienotās vērtības nodokļa likuma 57.panta pirmajā daļā noteiktā apgrozījuma sasniegšanas.

Visticamāk, PVN maksātāja reģistrācija var notikt, ja tiks izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi. Komersantam ir detalizēti jāapraksta sava plānojamā saimnieciskā darbība un finansiālais nodrošinājums, apliecinot to dokumentāri, iesniedzot konta pārskatus un aizdevuma līgumus; jāsniedz ziņas par īpašumā esošo vai nomāto pamatlīdzekļu sastāvu saimnieciskās darbības nodrošināšanai un, ja tādu nav, jāsniedz paskaidrojumi, kā komersants plāno nodrošināt savas uzņēmējdarbības funkcionēšanu.

Ne mazāk svarīgs elements PVN maksātāja reģistrācijai, ko ņem vērā nodokļu iestāde, ir ziņas par darbaspēka resursiem un darba atalgojumu konkrētajā uzņēmumā, par komercdarbības veikšanai nepieciešamo sertifikātu, atļauju un licenču esamību (ja attiecināms), par saimnieciskās darbības norēķinu kontiem kredītiestādēs komersanta domicīla vietā vai ārvalstu kredītiestādēs, par darījumu partneriem un noslēgtajiem sadarbības līgumiem (iesniedzot parakstītos līgumus/vienošanās kopijas vai citus darījumu apliecinošus dokumentus). Ja līgumi ir svešvalodā, nav nepieciešams iesniegt notariāli apliecinātus tulkojumus – pietiek ar skaidrojumu par līguma nosacījumiem valsts valodā.

Tāpat ir nepieciešams laicīgi izvēlēties grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju vai jāpieņem darbā grāmatvedis. Ja ir noslēgts līgums ar ārpakalpojuma firmu, Valsts ieņēmumu dienestam ir jāiesniedz līguma kopija. Ja grāmatvedības uzskaiti kārto valdes loceklis, ir jāiesniedz viņa (viņas) kvalifikāciju apliecinošus dokumentus.

Līdztekus iepriekšminētajam, ir jāsniedz arī paskaidrojums, kāpēc komersantam ir nepieciešama PVN maksātāja reģistrācija.

PVN reģistrācijas atteikums

Ja nodokļu pārraudzības iestādes ieskatā nav sniegta pilnīga, konkrēta un pamatota informācija par uzņēmuma materiāltehnisko un finansiālo nodrošinājumu veikt deklarēto saimniecisko darbību, tā var atteikt PVN maksātāja reģistrāciju – it īpaši, ja iesniedzējam nav darba ņēmēju, nav pamatlīdzekļu, nav noslēgts līgums ar grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju, iesniedzējs saimniecisko darbību vēl nav uzsācis, nav noslēgti sadarbības līgumi.

Nodokļa maksātājam, kurš saņēmis Valsts ieņēmumu dienesta atteikumu to reģistrēt VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, ir tiesības novērst reģistrācijas atteikuma iemeslus, precizējot reģistrācijas iesniegumu un atkārtoti to iesniedzot.

Iepriekšējā lēmuma par atteikumu apstrīdēšana, ja nav iespējams iesniegt informāciju par materiāltehnisko nodrošināšanu un citām iespējām veikt saimniecisko darbību, nav vērta. Ir jāatzīmē, ka komersanta nereģistrēšana PVN maksātāju reģistrā nekādā veidā neliedz komersantam iespēju veikt saimniecisko darbību.