grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi ir tik svarīga lieta, bez kuras nevar iztikt neviens uzņēmums un neviena saimnieciskā darbība. Daži to veic paši (ja apgrozījums ir neliels, un ir kaut vai minimālās atbilstošās zināšanas grāmatvedības uzskaitē). Taču šī joma mēdz būt mainīga un sarežģīta, līdz ar to ir vērts vērsties pie labiem speciālistiem.

Kādi grāmatvedības pakalpojumi ir mūsu piedāvājumā

Mēs piedāvājam saviem draugiem un klientiem plašu grāmatvedības pakalpojumu spektru: no mazā līdz pat lielu uzņēmumu pilnvērtīgai apkalpošanai. Mūsu pieredze un labāko digitālo grāmatvedības apstrādes  produktu pieejamība ļauj mums piedāvāt Jums tehnoloģiskos grāmatvedības risinājumus:

– bilances, gada deklarāciju sagatavošanu;

– klienta sabiedrības ieņēmumu un izdevumu iegrāmatošanu grāmatvedības reģistros pa pārskatu periodiem saskaņā ar iesniegtajiem un citur pieejamiem sabiedrības finanšu dokumentiem;

  vispārīgo un visaptverošo klienta sabiedrības dokumentu apstrādi, uzskaiti, kontroli u.tml. grāmatvedības uzdevumu kārtošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par grāmatvedību;

– klienta sabiedrības finansu dokumentu pareizības pārbaudi;

– visu uz grāmatvedību attiecināmo klienta dokumentācijas gatavošanu, kārtošanu un uzglabāšanu;

– klienta pārstāvību valsts, pašvaldības, u.c. iestādēs un kredītiestādēs;

– mutisko vai jebkurā pieņemamā attālinātajā formā (t.sk. telefonsarunu ceļā, ar lietotnes WhatsApp un/vai elektroniskā pasta starpniecību u.tml.) konsultāciju sniegšanu grāmatvedības, nodokļu aprēķināšanas un citos ar grāmatvedību saistītajos jautājumos;

– visu nepieciešamu atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam, kredītiestādēm, Centrālajai statistikas pārvaldei un citām institūcijām, kā arī ārvalstu valsts institūcijām;

  citu nepieciešamu grāmatvedības uzskaites, nodokļu un finansu analīzes funkciju pēc klienta pieprasījuma veikšanu.

– citi grāmatvedības pakalpojumi.

Ekonomējot Jūsu laiku, mēs varam maksimāli iespējami attālināti un tehnoloģiski piedāvāt Jums visu grāmatvedības pakalpojumu spektru. Jūs skenējat vai fotografējat čekus, pavadzīmes, noslēgtos līgumus un citus nepieciešamos dokumentus, kuri mums ir vajadzīgi, un vēlāk to oriģinālus piegādājat jebkurā Jums izdevīgā veidā.

Papildus piedāvājumi

Ja Jums nav štata speciālistu (piemēram, juristu, lietvežu u.tml.), bet obligāti vajag kādu dokumentu, kas neietilpst klasiskajā grāmatvedības pakalpojumu izpratnē – piemēram, sagatavot amata aprakstu, rīkojumu par komandējumu u.tml – mēs labprāt Jums palīdzēsim arī šajā jautājumā:

  • līgumu (nomas, patapinājuma, darba, darba līgumu grozījumu un citu juridiska vai vadības rakstura dokumentu) sastādīšanu;
  • konsultāciju, kas nav tieši saistītas ar grāmatvedības jautājumiem, sniegšanu;
  • konsultācijas un dokumentu sagatavošanu noziedzīgi iegūtu legalizācijas un terorisma novēršanas jautājumos;
  • amata aprakstu sagatavošanu;
  • uzņēmuma iekšējo procedūru sagatavošanu;
  • iekšējo rīkojumu sagatavošanu;
  • u.tml.

Mūsu pieeja

Šodien diezgan izplatīti ir dažādi digitālie grāmatvedības pakalpojumi, kuri it kā ļauj uzņēmējam pašam kārtot grāmatvedību. Taču mūsu pieredze rāda, ka neviena – pat vislabāk un vispusīgāk izstrādāta programma – nespēj aizvietot dzīvu cilvēku. Jo grāmatvedība nav tikai tīri tehnoloģiskais process: tas ietver zināšanas, kompetences un arī spējas elastīgi komunicēt ar nodokļus administrējošām institūcijām. Dzīvu cilvēku neaizvietos arī empātija un patiesa cieņa un rūpes par savu klientu. Ar ārpakapojuma grāmatvedi var arī izrunāt visus neskaidrus jautājumus, izvēlēties optimālāko nodokļu režīmu un rast nepieciešamos risinājumus sarežģītās lietās/jautājumos.

Pie tam ir jāņem vērā tas, ka mūsu uzņēmuma piedāvājumā ir grāmatvedības pakalpojumi plašam klientu lokam daudzās jomās. Līdz ar to mūsu speciālisti ir zinoši un kompetenti. Ja esat ieinteresēti, lai mēs uzņemtos Jūsu saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaiti, atstājiet savu pieteikumu mūsu mājas lapā https://lardia.lv un mēs sazināsimies ar jums 1 (vienas) darba dienas laikā.